Météo 12h50 2022_12_03_11_50_00.ts_snapshot_06.35.300.jpg