Météo 12h50 2022_11_29_11_50_00.ts_snapshot_15.52.934.jpg