Météo 12h50 2022_11_29_11_50_00.ts_snapshot_15.16.974.jpg